วิสัยทัศน์ : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศด้านการวิจัยและงานบริการในระดับสากล
วันพุธที่ 28 มกราคม 2558
© 2009 ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
1 หมู่ 6 ถนนมาลัยแมน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ. นครปฐม 73140
โทรศัพท์: 034-351-399, 034-281-092  โทรสาร: 034-351-392  E-mail: rdiphb@ku.ac.th
goup-green